ParticleTRAP

ParticleTrap är en cleantech filtreringsteknik som kräver mindre energi och har en högre effektivitet än traditionell utrustning. ParticleTrap har förmågan att sortera partiklar i alla typer av flöden såsom i luft, gas och vätskor. Den består av ett flertal moduler, varje modul har en vinkel i omvänd riktning från den föregående. När ett flöde introduceras så skapas virvelbildningar. Virvlarna gör att partiklar stannar upp i flödet och tvingas ned till lägsta punkt för tömning.

På bilden ser du en simulation av rörelsemönstret i en äldre modell av ParticleTrap. Mycket effektiv separation kan ske där det finns ett flöde i luft, gas eller vätska. Flödet startar i botten och passerar olika sektionsplan på sin färd uppåt till utflödet. Tyngre partiklar fångas tidigt i flödet medan finare partiklar samlas på de övre planen. Förstudier vid Örebro Universitet gällande datorsimuleringar har visat resultat på nära 100 procent fördelning i luftflöden. Validering av datorsimulering har utförts och bekräftats med ännu bättre resultat i en rapport av AstraZeneca Operations, Sweden.  

 

 

3D-simulation

På bilden ser du en 3D-simulation av rörelsemönstret i ParticleTrap. Det är en förenklad version av produkten som visas, men ger en bild av hur partiklar rör sig i de olika modulerna. 

BIOMIMETIK

Teknologin som ParticleTrap bygger på är en imitation av naturligt förekommande system vilket kallas Biomimetik. Med naturen som förebild hittar vi de mest effektiva och miljövänliga systemen för våra förehavanden. Vi tror starkt att många av de komplexa miljöproblem vi står inför kan minskas med hjälp av ParticleTrap


 

Prisvinnare

ParticleTrap™ inbringade en guldmedalj vid Eureka Innovation Challenge i Bryssel och är nu nominerad till flera cleantech utmärkelser.

ParticleTrap™ är miljövänlig och kräver lite till ingen tillförd energi. Exempel: hävert räcker för separation, sortering och anrikning, Termisk energi räcker många gånger för funktionen i ParticleTrap™. Separerade partiklar kan bearbetas och återanvändas. 

Behovet av underhåll är minimalt samt att ParticleTrap™ fungerar under låga tryck vilket sparar både tid och energi. ParticleTrap samlar mer partiklar av alla typer jämfört med traditionell teknik.

Mer information

Våra partners kan ta del av mer information genom att underteckna sekretessavtal. Detta gäller vid ekonomisk ersättning och är begränsat i tid för att utprova den patenterade tekniken på det egna användningsområdet. Därefter följer licensiering eller köp av patent i utvalda områden.

 
 

Frågor och Svar
 

Fråga: Är ParticleTrap™ lämpad för kontinuerlig drift inom industrin, och hur töms apparaten på sorterat material?

Svar: Teknologin är väl lämpad för kontinuerlig drift inom industrin.

Tömningsprocessen är ungefär densamma mellan luft, gas och vätskor. I de allra flesta fall sker detta automatiskt genom att virvelbildning, gravitation och vinklar tvingar ned det separerade materialet till lägsta punkt för tömning. Tömningen sker vid den lägsta punkten i varje modul och kan med fördel automatiseras.

Fråga: Hur hanterar ParticleTrap™ döda zoner?

Svar: Döda zoner förhindrar inte funktionen i ParticleTrap™. Döda zoner fylls på och behåller en viss storlek i ett konstant flöde och varierar i ett alternerande flöde. Dessa behöver inte tas bort då de inte förändrar funktionen i ParticleTrap™. I riktigt svåra situationer, t.ex med extremt torra material där elektrostatiska urladdningar kan ske kan en vibrationsutrustning med fördel installeras. Detta minskar brandrisken.

Fråga: Hur hanterar ParticleTrap™ material med hög friktion?

Svar: Flera typer av ytbehandling kan appliceras när det handlar om svåra material såsom partiklar med hög friktion eller när storlek på partiklarna blivit så små att de fastnar i porerna av konstruktionsmaterialet.

Fråga: Hur klarar konstruktionsmaterialet höghastighetspartiklar?

Svar: Nedbrytning av konstruktionsmaterial är oundvikligt när man jobbar med höghastighetspartiklar. Vid simulering kan uträkningar påvisa var materialet bör förstärkas (t.ex Manganstål eller keramisk filler) eller mjukas (t.ex gummi). Det finns även hög hållfasthetsstål från bland annat SSAB av typen slitplåt Hardox® 550 som hela produkten kan byggas i vid extrema påfrestningar.

Fråga: Kan ParticleTrap™ ersätta cykloner, damm- och elektrostatfilter?

Svar: Ja, ParticleTrap™ kan ersätta cykloner, damm- och elektrostatfilter i de flesta situationer med tanke på dess höga precision, låga underhållsbehov samt energisparande egenskaper. ParticleTrap™ kan även verka som ett extra skydd för cykloner, damm- och elektrostatfilter.

Fråga: Finns det någon uppsamlingsbegränsning baserat på koncentration och partikelstorlek?

Svar: ParticleTrap™ dimensioneras antingen för flödeshastighet och partikelstorlek eller anpassas för koncentration och partikelstorlek. I specifika fall där stora mängder kan komma i klumpar kan ett varningssystems användas för att öka flödet temporärt.

Fråga: Hur uppskattas effektivitet?

Svar: Effektivitet baseras på flödeshastighet. Genom att analysera partikelstorlek och koncentration kan en specifik design tas fram för att möta kundens behov.

Fråga: Vad är unikt med ParticleTrap™?

 • Statisk konstruktion som är mycket dynamisk i sin funktion, flödet kan variera men funktionen består
 • Väldigt enkel konstruktion, låg tillverkningskostnad. Kan tillverkas i en rad olika material beroende på var det tillämpas, några exempel är; rostfritt stål, glas, plast, glasfiber m.m. Fler moduler kan adderas och kluster kan sättas samman för ökad effektivitet  
 • Ersätter marknadsförda filter- och separationstekniker som används idag. ParticleTrap™ filtrerar, sorterar och anrikar i luft, gas samt vätskor med mycket hög precision utan statiska filter
 • Kan placeras i direkt anslutning till källan då den inte är temperaturberoende, temperaturförändring påverkar inte funktionen
 • ParticleTrap™ fungerar under väldigt låga tryck vilket sparar energi jämfört med traditionell utrustning och den fungerar även under extremt höga tryck där det finns ett sådant behov
 • Mindre behov av underhåll samt lägre underhållskostnader då det enkelt kan automatiseras
 • Sorterar partiklar efter storlek ex; 1µ, 2µ, 3µ, 4µ osv. vilket är en fördel inom vissa industrier

Fråga: Vilka industrier kan dra nytta av ParticleTrap™

 • Gruvindustrin, vattenreningsprocesser, anrikning av mineraler
 • Pappersindustrin, sortering av pappersfibrer samt vattenrening
 • Bioteknologi/läkemedelsindustrin, reducerar spill och minskar energiförbrukning
 • Energiproduktion, sorterar partiklar i flygaska/bäddaska vid förbränning i kraftvärmeverk och andra förbränningsprocesser som sedan kan bearbetas och bli till nya råvaror
 • Vattenrening, Filtrerar sand och andra material vid avsaltning och återanvändingsprojekt såsom vid SWRO-anläggningar (Sea Water Reverse Osmosis)
 • Animalieproduktion, filtrerar in-/utluft, torkar biogas och renar avloppsvatten
 • Olje- och gasindustrin, separerar vax, grus, vatten samt gas så behovet av att fackla försvinner
 • Arbetsverkstäder, tar bort partiklar såsom olika typer av damm och oljedimmor
 • Hälsa, filtrerar bort allergener och damm, kan även brukas som andningsutrustning

Vi upptäcker områden där teknologin kan appliceras allteftersom vi når nya industriområden. Endast fantasin om var teknologin kan tillämpas sätter gränser.