Frågor & svar


Fråga: Är ParticleTrap™ lämpad för kontinuerlig drift inom industrin, och hur töms apparaten på sorterat material?

Svar: Teknologin är väl lämpad för kontinuerlig drift inom industrin.

Tömningsprocessen är ungefär densamma mellan luft, gas och vätskor. I de allra flesta fall sker detta automatiskt genom att virvelbildning, gravitation och vinklar tvingar ned det separerade materialet till lägsta punkt för tömning. Tömningen sker vid den lägsta punkten i varje modul och kan med fördel automatiseras.

Fråga: Hur hanterar ParticleTrap™ döda zoner?

Svar: Döda zoner förhindrar inte funktionen i ParticleTrap™. Döda zoner fylls på och behåller en viss storlek i ett konstant flöde och varierar i ett alternerande flöde. Dessa behöver inte tas bort då de inte förändrar funktionen i ParticleTrap™. I riktigt svåra situationer, t.ex med extremt torra material där elektrostatiska urladdningar kan ske kan en vibrationsutrustning med fördel installeras. Detta minskar brandrisken.

Fråga: Hur hanterar ParticleTrap™ material med hög friktion?

Svar: Flera typer av ytbehandling kan appliceras när det handlar om svåra material såsom partiklar med hög friktion eller när storlek på partiklarna blivit så små att de fastnar i porerna av konstruktionsmaterialet.

Fråga: Hur klarar konstruktionsmaterialet höghastighetspartiklar?

Svar: Nedbrytning av konstruktionsmaterial är oundvikligt när man jobbar med höghastighetspartiklar. Vid simulering kan uträkningar påvisa var materialet bör förstärkas (t.ex Manganstål eller keramisk filler) eller mjukas (t.ex gummi). Det finns även hög hållfasthetsstål från bland annat SSAB av typen slitplåt Hardox® 550 som hela produkten kan byggas i vid extrema påfrestningar.

Fråga: Kan ParticleTrap™ ersätta cykloner, damm- och elektrostatfilter?

Svar: Ja, ParticleTrap™ kan ersätta cykloner, damm- och elektrostatfilter i de flesta situationer med tanke på dess höga precision, låga underhållsbehov samt energisparande egenskaper. ParticleTrap™ kan även verka som ett extra skydd för cykloner, damm- och elektrostatfilter.

Fråga: Finns det någon uppsamlingsbegränsning baserat på koncentration och partikelstorlek?

Svar: ParticleTrap™ dimensioneras antingen för flödeshastighet och partikelstorlek eller anpassas för koncentration och partikelstorlek. I specifika fall där stora mängder kan komma i klumpar kan ett varningssystems användas för att öka flödet temporärt.

Fråga: Hur uppskattas effektivitet?

Svar: Effektivitet baseras på flödeshastighet. Genom att analysera partikelstorlek och koncentration kan en specifik design tas fram för att möta kundens behov.

Fråga: Vad är unikt med ParticleTrap™?

 • Statisk konstruktion som är mycket dynamisk i sin funktion, flödet kan variera men funktionen består
 • Väldigt enkel konstruktion, låg tillverkningskostnad. Kan tillverkas i en rad olika material beroende på var det tillämpas, några exempel är; rostfritt stål, glas, plast, glasfiber m.m. Fler moduler kan adderas och kluster kan sättas samman för att ökad effektivitet
 • Ersätter marknadsförda filter- och separationstekniker som används idag. ParticleTrap™ filtrerar, sorterar och anrikar i luft, gas samt vätskor med mycket hög precision utan statiska filter
 • Kan placeras i direkt anslutning till källan då den inte är temperaturberoende, temperaturförändring påverkar inte funktionen
 • ParticleTrap™ fungerar under väldigt låga tryck vilket sparar energi jämfört med traditionell utrustning och den fungerar även under extremt höga tryck där det finns ett sådant behov
 • Mindre behov av underhåll samt lägre underhållskostnader då det enkelt kan automatiseras
 • Sorterar partiklar efter storlek ex; 1µ, 2µ, 3µ, 4µ osv. vilket är en fördel inom vissa industrier

Fråga: Vilka industrier kan dra nytta av ParticleTrap™

 • Gruvindustrin, vattenreningsprocesser, anrikning av mineraler
 • Pappersindustrin, sortering av pappersfibrer samt vattenrening
 • Bioteknologi/läkemedelsindustrin, reducerar spill och minskar energiförbrukning
 • Energiproduktion, sorterar partiklar i flygaska/bäddaska vid förbränning i kraftvärmeverk och andra förbränningsprocesser som sedan kan bearbetas och bli till nya råvaror
 • Vattenrening, Filtrerar sand och andra material vid avsaltning och återanvändingsprojekt såsom vid SWRO-anläggningar (Sea Water Reverse Osmosis)
 • Animalieproduktion, filtrerar in-/utluft, torkar biogas och renar avloppsvatten
 • Olje- och gasindustrin, separerar vax, grus, vatten samt gas så behovet av att fackla försvinner
 • Arbetsverkstäder, tar bort frisvävande partiklar såsom olika typer av damm och oljedimmor
 • Hälsa, filtrerar bort allergener och damm, kan även brukas som andningsutrustning